1hps solar pump at saram village

1hps solar pump at saram village